HomeLajmi i Fundit

Hyn në fuqi vendimi/ Ja gjobat për qytetarët që e shkelin

Ka hyr në fuqi vendimi i kryeministrit Edi Rama për ndalimin e lëvizjes së këmbësorëve pas orës 18:00, si një masë parandaluese për përhapjen e koronavirusit. Tashmë është publikuar në Fletoren Zyrtare.

Vendimi parshikon se të gjithë qytetarët, do të gjobiten, nëse nuk e zbatojnë.

Qytetarët që kapen duke lëvizur në rrugë në orarin e përcaktuar nga qeveria, do të gjobiten me 10 mijë lekë të rinj, si dhe do t’iu bllokohet makina 3 muaj.

Vendimi i publikuar në Fletoren Zyrtare:

PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 15.3.2020, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MARRJEN E MASAVE TË VEÇANTA ADMINISTRATIVE GJATË KOHËZGJATJES SË PERIUDHËS SË INFEKSIONIT TË SHKAKTUAR NGA COVID-19”

Në mbështetje të nenit 101 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe të ministrit të Brendshëm, Këshilli i MinistraveVENDOSI:

Neni 1

Pas pikës 16, të nenit 3, të aktit normativ nr.3, datë 15.3.2020, të Këshillit të Ministrave, shtohen pikat 17, 18 dhe 19, me këtë përmbajtje: “17. Individët, të cilët nuk zbatojnë urdhrin e dhënë nga organet kompetente për ndalimin e lëvizjes për këmbësorët sipas orareve të përcaktuara, dënohen me gjobë në masën 10 000 (dhjetë mijë) lekë dhe me bllokim 3 muaj të automjetit privat, nëse e disponon një të tillë.

Individët, të cilët nuk zbatojnë urdhrin e dhënë nga organet kompetente për kufizimin e lëvizjeve në parqe dhe zona të gjelbërta të hapura, në zonat urbane, apo mjedise të tjera publike të hapura, dënohen me gjobë në masën 20 000 (njëzet mijë) lekë dhe me bllokim 3 muaj të automjetit privat, nëse e disponon një të tillë.

Për individët, të cilët, në kushtet e shkeljeve të pikave 17 dhe 18, të këtij neni, lëvizin me biçikletë, ciklomotor ose motomjet, zbatohet edhe masa shoqëruese e bllokimit të mjetit lëvizës për 3 muaj.”.

Neni 2

Ky akt normativ hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.

M.H/ GotaNews