HomePolitikë

KLGJ shtyn vendimin për Ardian Dvoranin

ardian-dvorani

Këshilli i Latë Gjyqësor u mblodh ditën e sotme përmes platformës online për të shqyrtuar çështjen e Ardian Dvoranin, ku ka vendosur që të shtyjë vendimin.

Sipas KLGJ kjo shtyrje u bë me qëllim që të njohë Dvoranin me vendimet dhe relacionet përkatëse të Këshillit për hapjen e vendeve vakante në Gjykatën e Lartë, korrespondencën e institucionit të KLGJ-së, me Presidentin e Republikës, për dekretimin e anëtarëve të rinj në të, si dhe marrjen e një opinioni ligjor nga misionet partnere që asistojnë Këshillin.

NJOFTIMI I PLOTE

Sot me datë 05.05.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës në të cilën shqyrtoi disa çështje të rëndësishme.

Bazuar në nenin 82 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, mbledhja plenare nisi me shqyrtimin dhe miratimin e raportit të veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2019”, në të cilin pasqyrohet në tërësi gjithë veprimtaria, arritjet dhe problematikat si të KLGJ-së dhe sistemit gjyqësor përgjatë vitit 2019. Në përfundim bazuar në gjetjet konkrete të analizuara, Këshilli i paraqet Kuvendit të Shqipërisë raportin me sugjerimet përkatëse për përmirësimin e situatës.

Këshilli në përputhje me aktin normativ nr.15/2020, me të cilin është parashikuar rishikimi i dytë i Buxhetit të Shtetit për shkak të situatës së pandemisë, vendosi miratimin e detajimit të fondeve të lira, nga buxheti i vitit 2020, në sistemin gjyqësor dhe vënien në dispozicion të tyre për përballimin e kësaj situate.

Gjithashtu, Këshilli vendosi detajimin dhe shpërndarjen e punonjësve me kontratë në disa gjykata për vitin 2020, me qëllim plotësimin e nevojave të tyre për personel ndihmës.

Në vijim të mbledhjes plenare të datës 27 prill 2020, Këshilli vazhdoi shqyrtimin e shkresës së Presidentit të Republikës lidhur me qëndrimin e mëtejshëm në detyrë të z. Ardian Dvorani si anëtar i Gjykatës së Lartë. Pas shqyrtimit të shpjegimeve të dhëna nga z. Dvorani si dhe propozimeve të disa anëtarëve të tij, Këshilli, me shumicë votash, vendosi shtyrjen e shqyrtimit të kësaj çështjeje. Kjo shtyrje u bë me qëllim që të njohë z. Dvorani me vendimet dhe relacionet përkatëse të Këshillit për hapjen e vendeve vakante në Gjykatën e Lartë, korrespondencën e institucionit të KLGJ-së, me Presidentin e Republikës, për dekretimin e anëtarëve të rinj në të, si dhe marrjen e një opinioni ligjor nga misionet partnere që asistojnë Këshillin.

K.S/GotaNews


TË NGJASHME