HomeLajme

Ligji i ri i punësimit, ja 13 kategoritë që do të kenë përparësi

Qeveria ka depozituar një projektligj të ri në Kuvendin e Shqipërisë, i cili përcakton rregullat e reja të punësimit dhe të kualifikimit profesional, ngritjen e institucioneve përkatëse, funksionimin e tyre dhe disa mekanizma, me qëllim rritjen e punësimit të shqiptarëve.

Projektligjit parashikon ngritjen e institucionit përgjegjës për punësimin dhe aftësitë, i cili do të ketë statusin e juridik të Shërbimit Kombëtar të Punësimit.

Krahas institucionit përgjegjës për punësimin, do të ngrihen edhe dy këshilla të reja, Këshilli Konsultativ Tripalësh dhe Këshilli Vendor Tripalësh.

Grupet e veçanta që do kenë përparësi

 1. Të rinjtë me moshë nën 29 vjeç
 2. Personat me moshë mbi 55 vjeç
 3. Personat me aftësi të kufizuara
 4. Jetimët
 5. Kryefamiljarët e vetëm, me fëmijë në ngarkim
 6. Personat nga komuniteti rom dhe egjiptian
 7. Personat që kanë apo janë duke vuajtur dënimin me burgim;
 8. Personat nga familje që përfitojnë nga programet e mbështetjes me të ardhura
 9. Punëkërkuesit e papunë afatgjatë (të regjistruar si punëkërkues të papunë prej më shumë se një viti)
 10. Punëkërkuesit e papunë, të kthyer prej jo më shumë se dy vjetësh nga emigracioni;
 11. Të miturit dhe të rinjtë në konflikt me ligjin
 12. Viktimat e trafikut e të dhunës me bazë gjinore dhe në familje.

TË NGJASHME