HomeRajon

Maqedonia e Veriut, ja kërkesat e Bashkimit Evropian

Disa nga kërkesat e Bashkimit Europian ndaj Maqedonisë së Veriut janë paraqitur më poshtë:

Në periudhën e ardhshme, vendi duhet, në veçanti:

Sigurojnë respektimin e plotë të rekrutimit të bazuar në meritë për shërbimin civil të lartë dhe të tjera pozicione;

finalizimi i rishikimit funksional horizontal dhe fillimi i zbatimit të tij për të siguruar të qarta

linjat e llogaridhënies ndërmjet institucioneve;

Sigurojë zbatimin e plotë të Ligjit për Procedurat e Përgjithshme Administrative.

Funksionimi i gjyqësorit

Në vitin e ardhshëm, vendi duhet në veçanti:

-të vazhdojë zbatimin e strategjisë së reformës gjyqësore, duke i dhënë përparësi zhvillimit të një strategjie për të drejtat e njeriut dhe përmirësimin e menaxhimit të lëndëve të automatizuara gjyqësore.

– sistemi i informacionit (ACCMIS), të sigurohen që është plotësisht funksional dhe i besueshëm;

– të sigurohet zbatimi i vazhdueshëm të rregullave të reja për emërimin, promovimin, disiplinimin dhe shkarkimin e gjyqtarëve,  pavarësia dhe sistemi gjyqësor të respektohet dhe promovohet në të gjitha nivelet, duke mbrojtur atë nga çdo rrezik i ndërhyrjeve politike;

–  të zbatohet rrënjësisht kuadri i ri ligjor në lidhje me reformën e gjyqësorit.

Të miratohet një reformë në Këshillin e Prokurorëve Publikë.

Lufta kundër korrupsionit

Në vitin e ardhshëm, vendi duhet, në veçanti:

– të zbatojë në mënyrë pro-aktive rregullat e reja për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit dhe

– inkurajojnë, nga niveli më i lartë politik, një qëndrim më pro-aktiv nga ana e të gjithë aktorëve të angazhuar në këtë fushë;

– Të riafirmohet vullneti politik për të luftuar korrupsionin duke mbështetur të gjitha institucionet relevante me autonominë e nevojshme në ushtrimin e prerogativave të tyre, si dhe të njeriut dhe burimet financiare;

– Konsolidimi i gjykimeve përfundimtare në rastet e korrupsionit të nivelit të lartë, duke përfshirë konfiskimin e pasurive kriminale; të sigurohet llogaridhënie ligjore, të vazhdohet në mënyrë të pavarur drejt reformave brenda prokurorisë.


TË NGJASHME