HomeSociale

Me propozim të Ministrisë së Kulturës, emërohet drejtori i ri i Teatrit të Kukullave

Me propozim të Ministrisë së Kulturës, Agim Bajko do të jetë drejtori i ri i Teatrit të Kukullave.

Vendimi është marrë dje nga Këshilli i Ministrave.

agim bajko

Vendimi:

EMËRIMIN NË DETYRË TË DREJTORIT T? QENDR?S KOMB?TARE T? KULTUR?S P?R F?MIJ? DHE TEATRIT T? KUKULLAVE

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikave 1 e 3, të nenit 9, të ligjit nr.10352, datë 18.11.2010, “Për artin dhe kulturën”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Kulturës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

  1. Agim Bajko emërohet Drejtor i Qendr?s Komb?tare t? Kultur?s p?r F?mij? dhe Teatrit t? Kukullave.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.


TË NGJASHME