HomeShëndeti

Nis hartimi i listës së barnave të rimbursimit për 2019-n

Nis puna për hartimin e listës së barnave të rimbursimit për 2019-n. Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor ka kërkuar nga strukturat përgjegjëse mbledhjen e propozimeve mbi ndryshimet që duhet të pësojë lista e barnave që do të shpërndahet për kategoritë përfituese të skemës përgjatë vitit 2019, ku sërish prioritet i ndryshimeve do të jetë përfshirja e barnave të reja për trajtimin e sëmundjeve kronike. Skema e rimbursimit të barnave edhe për vitin që vjen do të jetë e përshkallëzuar sipas grupit në të cilin pacienti bën pjesë.

Afatet për propozimet

Autoritetet e Fondit bëjnë me dije se afati i dorëzimit të propozimeve për ndryshime në listën e barnave të rimbursuara është deri më datën 15 janar. Pas kësaj date nuk pranohen më propozime të tjera në lidhje me ndryshimet që duhet të pësojë lista. “Propozimet për ndryshime duhet të dërgohen nëpërmjet shërbimit postar drejtuar specifikisht “Komisionit Teknik të Listës së Barnave të Rimbursuara”, bëjnë me dije autoritetet drejtuese të Fondit. Sipas kushteve të përcaktuara, propozimet për ndryshime në listën e barnave të rimbursuara mund të jenë të dy kategorive. Së pari mund të kërkohen ndryshime të listës për sëmundje, trajtimi i të cilave është i rimbursuar, ku përcaktohen qartë ndryshimi i kritereve, dozave, apo edhe shtimi i alternativave të reja. Ndërsa kategoria e dytë ka të bëjë me ndryshime në listën e barnave të rimbursuara për sëmundje, trajtimi i të cilave rimbursohet pjesërisht, ose nuk rimbursohet fare. Janë subjektet farmaceutike, bluzat e bardha të spitaleve dhe poliklinikave, si dhe struktura të tjera si shoqatat e pacientëve, ato që mund të paraqesin propozime për ndryshimet që duhet të pësojë kjo listë. Nga ana tjetër Fondi sqaron se: “Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Fondi dhe shoqatat e pacientëve me status, nuk janë të detyruara të paraqesin propozimet sipas formatit të përcaktuar”.

Ndryshimet në masën e rimbursimit të barnave

Autoritetet e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, bëjnë me dije se masa e rimbursimit të çdo medikamenti do vijojë të kushtëzohet nga kategoria në të cilën bën pjesë pacienti. Çka do të thotë se edhe për vitin që vjen, shkalla e rimbursimit do të jetë e plotë, ose e pjesshme. Megjithatë, në asnjë rast nuk mund të jetë më e ulët se sa 50 për qind e vlerës së ilaçit përkatës. “Masa e rimbursimit të barnave do të jetë e përshkallëzuar nga 50 deri në 100 për qind të çdo medikamenti. Mbulohen në masën 100 për qind, barnat e listës për fëmijët 0-12 muajsh, invalidët e plotë, pensionistët, të verbrit dhe jetimët, për veteranët me sëmundje kronike dhe invalidët e luftës. Përfitimi me rimbursim në masën 100 për qind i këtyre barnave shkon edhe për të sëmurët me tumore, transplant të veshkës, sklerozë multiple, talasemisë major. Ndërsa për pjesën tjetër, barnat do jepen me rimbursim të pjesshëm, por jo më pak se 50 për qind të çmimit. Por, në çdo rast për të përfituar këto barna, pacientët duhet të jenë pajisur më parë me recetën e rimbursimit nga mjeku i tyre i familjes”, bëjnë me dije specialistët e Fondit.

Si të merrni online kartën e shëndetit

Për të përfituar shërbimet shëndetësore pa pagesë, personat e siguruar si dhe kategoritë e tjera që mbulon skema, duhet të kenë detyrimisht Kartën e Shëndetit. Kjo e fundit mund të sigurohet edhe nëpërmjet sistemit online nëpërmjet portalit “e-Albania”.  Aplikimi për kartë shëndeti online mund të bëhet në kushtet kur personi është:i regjistruar pranë një mjeku familje dhe i pajisur me kod pacienti.

i regjistruar në portalin e-Albania, si dhe të jetë i pajisur me numrin personal të identifikimit sipas gjendjes civile. Mund të aplikojnë dhe të gjenerojnë kartë shëndeti online nëpërmjet portalit të gjithë personat e siguruar të cilët bëjnë pjesë në kategoritë e parashikuara. Për t’u pajisur me kartë shëndeti, personi i siguruar mund të aplikojë online të portalit përkatës, ku pasi logohet si “qytetar”, klikon në kategorinë “e-shërbime” ku zgjedh shërbimin elektronik “Aplikim për kartë shëndeti”. Duke klikuar butonin “Përdor” fillon procedura për pajisjen me kartë shëndeti. Sistemi vërteton të dhënat e personit dhe përcakton automatikisht kategorinë përkatëse. Aplikuesi më pas klikon butonin “Apliko”.

Aplikimi online bëhet në mënyrë personale nga personat e siguruar ndërsa për fëmijët e moshës 0-18 vjeç aplikimi bëhet nga prindi kryefamiljar i regjistruar në portal. Procedura kryhet përmes shërbimit: ”Aplikim për kartë shëndeti për fëmijën nga kryefamiljari”. Pas përmbushjes së kësaj procedure, duke ndjekur udhëzimet e shfaqura në ekran, aplikuesi mund të printojë ose të shkarkojë kartën e shëndetit tek shërbimi “Gjenerimi i Kartës së Shëndetit”. Karta e shëndetit e printuar online paraqitet në formatin e zakonshëm A4, e printuar bardhë e zi ose me ngjyra. Në të paraqitet përmbajtja e të dy anëve të kartës së shëndetit e plotësuar me të gjitha rubrikat përkatëse. Gjithashtu, në të ndodhet edhe barkodi i cili shërben për të vërtetuar vlefshmërinë e kartës të njohur nga sistemi elektronik i kartës së shëndetit i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor. Karta e shëndetit e printuar online si më sipër ka të njëjtën vlerë si kartat e shëndetit të lëshuara nga sportelet e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe njihet nga të gjithë dhënësit e shërbimit shëndetësor të kontraktuar me Fondin.

Kontrolli nga mjeku i familjes

Kur mjeku i familjes e gjykon të arsyeshme me paraqitjen e pacientit me një kartë shëndeti të printuar online bën verifikimin nëpërmjet skanimit të barkodit nëpërmjet pajisjeve smartfone në portalin qeveritar e-Albania. Mjeku mund ta kryejë verifikimin e vlefshmërisë se kategorisë edhe nëpërmjet kontrollit në sistemin e regjistrit elektronik bazuar vetëm në ID personale të banorit. Kur të dhënat e kartës së shëndetit të printuar online dhe të paraqitur nga pacienti përputhen me të dhënat e sistemit që përdor mjeku, pacienti është i siguruar dhe mjeku vazhdon me dhënien e shërbimit shëndetësor përkatës.

Sigurimi i detyrueshëm financon paketat e shërbimeve, ku përfshihen:

  • Vizitat mjekësore pa pagesë në institucionet shëndetësore publike, që financohen nga sigurimi shëndetësor dhe në respektim të sistemit të referimit.
  • Vizitën falas në banesë – kur gjendja shëndetësore e të sëmurit nuk mundëson paraqitjen në institucionin shëndetësor.
  • Ekzaminimet mjekësore në institucionet shëndetësore publike.
  •   Trajtimet mjekësore pa pagesë në spitalet publike.
  • Shërbimet e paketave shëndetësore në institucionet shëndetësore private të kontraktuara me Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësorë.
  • Rimbursimi i plotë ose i pjesshëm i barnave të Listës së Barnave të Rimbursueshme në varësi të kategorisë.
  • Më konkretisht për barnat, personat e siguruar, ose nuk paguajnë fare ose kanë një pagesë të pjesshme që shkon deri në 50 për qind të çmimit të barnave, por jo më shumë.
  • Kategoritë si: pensionistë, invalidë të plotë, fëmijë 0 – 12 muaj, të sëmurë me CA, TBC, të verbër përfitojnë falas alternativën e parë të çdo bari të përfshirë në listë.
  • Kategoritë si: veteran dhe invalidë të luftës, përfitojnë falas në masën 100 për qind të gjitha barnat e listës së rimbursueshme, si dhe të gjitha barnat e tjera të regjistruara në Republikën e Shqipërisë.

TË NGJASHME