HomePolitikë

Shërbimin Civil për vitin 2020, qeveria miraton kuotat e reja

Për këtë vit që sapo ka nisur, në administratën shtetërore do të pranojë 880 zyrtarë në gradë të ndryshme.

Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave, numri i pranimeve ndahet në katër kategori, si më poshtë:

  1. a) Për Trupën e Nëpunësve Civilë të Nivelit të Lartë Drejtues 3;
  2. b) Për kategorinë e mesme drejtuese 59;
  3. c) Për kategorinë e ulët drejtuese 150;

ç) Për kategorinë ekzekutive 668.

  1. Grupet e administrimit të përgjithshëm dhe të posaçëm, në kategorinë ekzekutive, janë, si më poshtë vijon:

– Shkenca juridike;

– Audit i brendshëm;

– Shkenca ekonomike;

– Shkenca ekonomike/juridike;

– Shkenca shoqërore;

– Shkenca sociale;

– Histori-filologji;

– Shkenca mjekësore;

– Veterinari;

– Agronomi;

– Shkenca biologjike dhe të ngjashme me to;

– Kimi;

– Shkenca mjedisore ose të tjera të përshtatshme;

– Shkenca inxhinierike;

– Arkitekturë;

– Arkeologji dhe restaurime;

– Artet e bukura;

– Gjeodezi;

– Shkenca ekzakte;

– Shkenca edukimi;

– Mësuesi;

– Arsim i lartë ushtarak/policor;

– Arsim i lartë.

Është Departamenti i Administratës Publike ai që do të zbatojë vendimin, i cili hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.


TË NGJASHME