HomeEkonomi

Taksa e re e ndërtesës vjen me faturën e dritave.

Duket se tashmë qeveria e ka përcaktuar se kush do të jetë agjenti i mbledhjes së taksës së ndërtesës. Një projektvendim i siguruar nga “BalkanWeb” që i ka shkuar për mendim disa ministrive dhe bashkive në vend përcakton OSHEE si agjentin që do të mbledhë taksën në të gjithë vendin, duke marrë parasysh faktin se kjo shoqëri siguron shtrirjen territoriale në të gjithë Shqipërinë dhe bazën e të dhënave për gjenerimin e detyrimeve.

Vendimi përcakton gjithashtu edhe procedurat e kalimit të arkëtimeve në llogari të bashkive brenda datës 20 të çdo muaji pasardhës. Për këtë shërbim të kryer Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike do të mbaj një komision prej 4% nga të ardhurat bruto të mbledhura nga çdo bashki.

“Shoqëria OSHEE sh.a në rolin e agjentit të taksës mbi ndërtesat për shërbimin që kryhen dhe me qëllim mbulimin e kostove të lidhura me këtë rol, përfiton një masë të caktuar në formën e komisionit. Shuma e komisionit të përfituar llogaritet në përqindje mbi shumën e arkëtuar bruto të taksës së ndërtesës për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore dhe mbahet në momentin e transferimit të shumës neto në llogarinë e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa e komisionit që përfiton OSHEE sh.a 4 % (katër) përqind e shumës gjithsej të arkëtuar nga taksa e ndërtesës për çdo njësi të vetëqeverisjes vendore”, thuhet në vendim.

Në draft është përcaktuar se nëse kjo taksë nuk është paguar për tre muaj atëherë bashkitë do të raportojnë listën e debitorëve pranë kompanisë së shpërndarjes së energjisë me qëllim mbledhjen me forcë të saj.

Në vendim parashikohet edhe ndarja me këste e taksës. Për ndërtesat që shërbejnë për banim taksa vjetore e ndërtesës do të paguhet me këste mujore. Kurse për ndërtesat që shërbejnë për biznese projektakti u jep hapësirë njësive të vetëqeverisjes vendore që të mund të përcaktojnë edhe afatet e pagesës me këste më të gjata se njëmujore.

Sipas ligjit taksa për shtëpitë do të jetë 0,05 % e vlerës së saj e llogaritur sipas çmimeve fiskale, ndërsa për biznesin sa 0.02% e vlerës fiskale të dyqanit apo sipërfaqes tjetër ku bëhet aktiviteti. Nga taksa do të përjashtohen pensionistët, kryefamiljarë që jetojnë vetëm dhe familjet me ndihmë ekonomike. Ligji parashikon diferencim për apartamentet e ndërtuara para 1993 të privatizuara nga qytetarët me çmime simbolike/balkanweb.com

 


TË NGJASHME